Jaký byl školní rok 2016/17?

 

V pátek 30. června skončil školní rok a žákům začaly letní prázdniny. Učitelé rozdali vysvědčení a čeká je zasloužená dovolená. Je tedy čas na krátké ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.

 

Ve škole je zaměstnáno celkem 23 učitelů, 4 vychovatelky ve školní družině, v DDM 2 pedagogové volného času a 8 ostatních zaměstnanců. Naši školu navštěvovalo 360 žáků v 16 třídách (213 žáků v 10 třídách na 1. stupni a 147 žáků v 6 třídách na 2. stupni), školní družinu ve 2 ranních a 4 odpoledních odděleních 118 žáků. Ve všech třídách probíhala výuka podle našeho školního vzdělávacího plánu „Škola – okno do života, dveře do světa“. Do Domu dětí a mládeže, který je součástí školy, chodilo do 29 kroužků 302 účastníků.

 

Během roku se ve škole uskutečnilo mnoho akcí – např. 2x sběr papíru, adaptační pobyt 6. ročníku v Potštejně. Uspořádalo se několik dnů prevence (na téma – šikana, alkohol, drogy a návykové látky, sekty, sexuální výchova, dospívání, anorexie, právní minimum, zubní hygiena), testů k volbě povolání a besed v knihovně. Pořádali a účastnili jsme se mnoha soutěží (Přírodovědného a Matematického klokana, olympiád z M, Ch, D, Čj, Poznávání rostlin a živočichů, Mladého zahrádkáře, Mladého chemika, Recitační soutěže, Konverzační soutěže v Aj, výtvarných soutěží, šachového turnaje. Žáci byli na několika zajímavých exkurzích (Terezín, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Brno atd.) a sportovních soutěžích (McDonald´s Cup, plavání měst, turnaj v minifotbale, vybíjené, přehazované, florbale, absolvovali jsme atletický čtyřboj, dopravní soutěž - mladý cyklista). Na žádné soutěži se naši žáci neztratili, vždy s nadšením úspěšně reprezentovali naši školu, o čemž svědčí stále se rozšiřující sbírka pohárů vystavených ve vestibulu školy. V dopravní soutěži mladých cyklistů jsme postoupili do krajského finále.

 

První třídy pro veřejnost nacvičily besídku ke Dni matek, druhé a třetí ročníky jezdily od září do listopadu na výuku plavání do plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. V prosinci si 1. st. udělal Čertí den. Na konci ledna proběhl Den exkurzí, ve kterém si žáci 2. st. chodí prohlédnout některé firmy našeho města. V únoru si žáci 2. st. poslechli zajímavé přednášky o Africe a Číně. V březnu byli žáci 7. ročníku na týdenním lyžařském výcviku v Deštném v Orl. horách. 4. 4. se pro veřejnost uskutečnily oblíbené Velikonoční dílny. V kostele jsme si poslechli koncert souboru SoliDeo, v MK Sokolovna koncert ZUŠ z Kostelce nad Orlicí, několikrát jsme zde byli na divadelním představení, žáci se byli podívat i na výstavu v Krajkářské škole. V průběhu roku měli také žáci možnost shlédnout několik divadelních představení v Hradci Králové. V dubnu jsme oslavili Den Země. Žáci 8. a 9. ročníku se byli podívat na Úřadu práce a přehlídce středních škol v Rychnově nad Kněžnou. V květnu 9. ročník úspěšně zvládl elektronické testování svých vědomostí z Čj, M a Ch. Na konci května naší školu navštívila Česká školní inspekce. Z inspekční zprávy vyplývá, že naše škola patří k průměrným školám. 1. června pro naši školu uspořádal TJ Baník Vamberk sportovní den, který se opravdu velmi vydařil. Všem, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, děkujeme. V průběhu května a června žáci 2., 6. a 8. ročníku besedovali s hasiči z RK. Na závěr školního roku proběhlo v muzeu vyhodnocení všech soutěží, kterých se naši žáci v průběhu celého školního roku zúčastnili. 30. června žáci dostali vysvědčení a začaly jim letní prázdniny.

 

Hezké akce pořádala také naše školní družina – besedy, Mikuláš, karneval, sportovní a vědomostní soutěže, vánoční vystoupení pro MŠ. DDM o podzimních, pololetních a jarních prázdninách nabízel dětem akce jako např. výlety, výstavy, přednášky, dále se spolupodílel na organizaci dalších akcí pořádaných ve Vamberku a okolí – v MK Sokolovna se uskutečnily Vánoční a Velikonoční dílny, Jarmark, na Vyhlídce se skauty Dětský den, s knihovnou Městem chodí andělé, na Vochtánce Čarodějnice apod. Spolupracuje také s MŠ, pro jejichž děti připravuje zajímavé aktivity – např. keramiku. Na léto jsou připraveny tři příměstské tábory.

 

Během roku KRPŠ připravil několik akcí (Burzu zimního a sportovního vybavení, Ples, Karneval). Finančně se podílel na mnoha dalších akcích (např. vstupné na divadla a koncerty, příspěvek na odměny a hračky pro družinu, jízdné na soutěže, exkurze, adaptační program, odměny žákům atd.), za což jim moc děkujeme.

 

Pro zlepšení komunikace a předávání informací rodičůmjsme zavedli elektronickou třídní knihu a od 4. ročníku elektronickou žákovskou knížku.

Z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme obdrželi dotace na projekt „Proč se starat o své zdraví?“ v rámci programu zaměřeného na prevenci rizikového chování a na projekt „Nechceme pouze slyšet, chceme vidět“ v rámci programu zaměřeného na podporu práce s talentovými žáky. Na realizaci projektu „Vybavení dílen“ v rámci grantového programu jsme od ŠKODA AUTO a.s. dostali finanční dar ve výši 50 tis. Kč.

 

Škola je již několik let zapojena do projektu Mléko do škol, Ovoce do škol, Budeme mít zdravé zoubky a Recyklohraní. Během roku měli žáci 4.-8. roč. poutavé besedy na téma zdravý životní styl – Vitamínový den a Zdravá pětka.  

 

V průběhu roku probíhaly porady a jednání, výchovné komise, třídní schůzky, konzultace, předmětové komise, školení či jednání školské rady.

Na začátku dubna se konal zápis do 1. tříd – v září nastoupí 47 prvňáčků.

 

O letošních jarních prázdninách proběhla na naší škole velká rekonstrukce šaten. Staré šatní kóje byly vyřezány a nahrazeny za nové barevné šatní skříňky. Každý žák 4. - 9. ročníku tak má svou vlastní skříňku. Věříme, že se žákům skříňky líbí a že jim dlouho vydrží. Dále byla ještě položena nová podlaha v druhé místnosti sborovny 1. st., vymalovala se jazyková učebna a do kabinetu zeměpisu byl zakoupen nový nábytek. V období letních prázdnin se ve škole také nebude zahálet, ale udělá se spousta práce. V učebnách v 2. patře proběhne renovace parket a vymalování. A tak jako každý rok nás čeká generální úklid a příprava na nový školní rok.

 

Jak je vidět, bylo toho opravdu dost. Všechny zde zmíněné aktivity a další, i s fotografiemi, můžete shlédnout na našich webových stránkách www.zsvamberk.cz.

 

Všem zaměstnancům a žákům školy bych chtěl popřát hezké prázdniny, odpočinek a načerpání nových sil do dalšího školního roku.

 

Za vedení školy                            

Mgr. Martin Vrkoslav, ředitel školy

 

 

Důležité informace:

 

-   hlavní prázdniny trvají od soboty 1. července do neděle 3. září 2017

-   školní družina je v období hlavních prázdnin z důvodu oprav a čerpání dovolené uzavřena

-   nový školní rok začne v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin společným zahájením před školou

 

Poslední měsíce školního roku

   Naše škola letos opět pořádala Velikonoční dílny. Školní družina si pro jejich návštěvníky připravila slepování kuřátek a tradiční zdobení medových perníčků. Počet návštěvníků nás mile překvapil. Perníčků jsme napekly zase o něco více, ale na poslední zájemce už nezbyly. Tak příště se zkusíme polepšit.                                                                                                                                                                

   Děvčata v 1. oddělení si zahrála na malé kadeřnice. Probíhaly různé hry, soutěže a kvízy ve všech odděleních. Za příznivého počasí se většina aktivit odehrávala venku na hřišti, terasách, v parku a na vycházkách po městě i do okolí.                                                                                                                             

   Na konci dubna se ve družině rojily čarodějnice. Děti je malovaly, plnily úkoly na „Čarodějnické stezce“ a skotačily v jejich přestrojení. Štěpánka s Verunkou z DDM si pro nás připravily „Čarodějnické odpoledne“ na hřišti, kde děti plnily mnoho zábavných disciplín.                                                            

   Den dětí slavilo každé oddělení s vlastním programem. Třeťáčci  „Cestou za pokladem“. Na jejím konci si každý odnesl balónek a dobrý pocit ze splněných úkolů.                                                                                          

   14. června mezi nás doslova přijeli dva sympatičtí mladí muži Martin a Honza z Plzně a Českých Budějovic s besedou „VZPoura úrazům“. Dětem velmi poutavě vyprávěli o tom, jak se jim stal úraz, který je upoutal na invalidní vozík a jak se s tímto hendikepem žije. Vysvětlili jim, jaké nebezpečí a kde mohou očekávat a na co si dávat pozor. Zvláště před prázdninami bylo toto povídání velmi užitečné a děti opravdu zaujalo. Velký obdiv jim patří i za to z jaké dálky k nám oba přijeli.            Děvčata ve 3. oddělení si pro své kamarády připravila „Letní párty“. Děti soutěžily ve vodních disciplínách, poslechly si pásmo vtipů, vylosovaly krásné ceny v tombole a zahrály si oblíbenou „Pamatovanou“. Nechybělo ani občerstvení limonádou a dobrůtkami, které děvčata dostala od rodičů.                                                                                                                                                                             

   Na konci školního roku jsme vyhodnotili všechny olympiády a soutěže. Děti dostaly diplomy a malé odměny. Jako poslední je vždy hodnocení „Kamarádské soutěže“. Řekneme si, co se nám v uplynulém školním roce povedlo i nepovedlo. Zajdeme třeba na zmrzlinu a s přáním krásných prázdnin, plných sluníčka a radostných zážitků, se rozloučíme.                                                                                    

   A teď už  HURÁ  NA  PRÁZDNINY!                                                                          

   Za kolektiv vychovatelek Vlasta Stárková

Velké poděkování maminkám ze třídy 2. B, zvláště paní Šmídkové, za uspořádání pikniku pro všechny druháčky ZŠ Vamberk.

Paní učitelky a žáci 2. tříd. 

Beseda s hasiči

V průběhu května a června proběhly v 2., 6. a 8. ročníku besedy s hasiči z Rychnova nad Kněžnou.  Členové hasičského záchranného sboru v úvodu společně se žáky připomněli důležitá telefonní čísla – 150, 155, 158 a 112. Seznámili žáky s varovnými signály ohlašující nebezpečí, žáci se sami pokoušeli určit, o jaké nebezpečí se jedná. Žáci si mohli prohlédnout, jak vypadá výstroj hasiče. Dále byli seznámeni se zásadami chování při mimořádných událostech (např. únik chemické látky). Jeden z žáků si vyzkoušel doporučené improvizované prostředky chemické ochrany. Na závěr se žáci dozvěděli, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo a jaká pravidla dodržovat v případě nutnosti evakuace.

Mgr. Martin Černoch a Mgr. Ilona Schejbalová 

Výtvarná soutěž MATRIX

 

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže Matrix Lipovka.

Nejvíce se líbil obrázek „Škodovky“ Pavla Jarkovského. Na 2. místě se umístil Matěj Kvasnička a na 3. místě Martin Koblic.

Gratulujeme.                                                                                                                                                           

Pa