FOTOGALERIE  PROJEKT - CESTA DO HLUBIN PŘÍRODOVĚDNÝCH ZNALOSTÍ  vloženo dne 1. 7. 2016

 

Podařilo se !!! Naše škola uspěla v grantovém řízení a v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost tj. ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu získala finanční dotaci na realizaci projektu s názvem Cesta do hlubin přírodovědných znalostí. Cílem projektu, který potrvá do 30. 6. 2013, je prohloubení znalostí žáků z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení a rozvoj teoretických znalostí aplikovaných v praxi. Náplň projektu je velmi široká. Jednotlivé aktivity budou směřovat k tomu, aby žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě. Při jeho realizaci budeme klást důraz na mezipředmětové vztahy a na podporu týmové spolupráce. V průběhu příštího školního roku uspořádáme 4 mezipředmětové dny, v rámci nichž se uskuteční několik soutěží, exkurzí, přednášek a praktických pozorování. Dále vyrazíme do terénu na 4-denní terénní cvičení. Žáci budou moci své praktické dovednosti prezentovat veřejnosti na Adventních a Vánočních dílnách, oslavíme spolu Den Země a celý projekt zakončíme společným workshopem. 
 

  FOTOGALERIE  PROJEKT - S ANGLIČTINOU DO CIZINY  vloženo dne 1. 7. 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") "Výzvu 56": Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK " Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. " Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Projektovou žádost s názvem S angličtinou do ciziny jsme sestavili z 1 šablony Zahraniční jazykový kurz pro učitele a 1 šablony Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Na realizaci projektu jsme získali 328 987,- Kč. Zahraničního jazykového kurzu na Maltě se zúčastnila paní učitelka Eva Hanzlíková, ve Skotsku pobývala paní učitelka Vlastimila Krsková a v Anglii paní učitelka Jana Hloušková. V rámci Zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky vycestovalo 10 žáků naší školy s paní učitelkou Evou Hanzlíkovou do Londýna.
 

  FOTOGALERIE  Od září 2010 je naše škola zapojena do výzvy "EU peníze školám" ("Šablony")  vloženo dne 1. 7. 2016

Projekt, na který naše škola získala 1 700 026,- Kč, probíhá pod názvem, který je shodný s naším ŠVP "Škola - okno do života, dveře do světa". V rámci něho se naše škola zaměřila na podporu čtenářské gramotnosti, podporu výuky cizích jazyků, matematiky a přírodovědných předmětů. V rámci projektu vznikají učební materiály pro výuku cizích jazyků, matematiky, fyziky a chemie a tzv. DUMy zaměřené na český jazyk, občanskou výchovu, zeměpis, dějepis a přírodopis. Z finančních prostředků jsou také hrazeny dělené hodiny matematiky, čtení , přírodovědných předmětů a kurzů v rámci preventivních programů.